Svend Høgsbro

Mindesten for Svend Høgsbro

Mindestenene omkring festpladsen er sat over den kreds af folk, der var forbundet med højskolens historie – fra starten i Rødding til den videre udvikling i Askov og den deraf afledte stærke forbindelse til de dansksindede syd for Kongeåen.

Da andelsbevægelsen spurgte om muligheden for i Skibelund Krat at opstille et minde over den tidligere minister Svend Høgsbro (1855-1910), for hvis forældre Amalie og Sophus Høgsbro der står en sten ved festpladsen, ræsonnerede foreningens bestyrelse, at dér hørte Svend Høgsbro ikke til.

Men han var i den grad en del af samme bevægelse. I højskolens ånd havde han bakket op om andelsbevægelsen og været medstifter af blandt andet Københavns Højskoleforening. Han havde også siddet i Dansk Kvindesamfunds bestyrelse, og havde i den forbindelse været en ihærdig foredragsholder i fortalen for kvinders sociale og politiske muligheder.

Skibelundforeningen valgte i stedet at foreslå, at mindestenen skulle rejses i en anden del af Krattet. Den fik plads umiddelbart øst for festpladsen – lidt syd for stien, der fra festpladsen mod øst slutter ved Genforeningsstenen.

Det klassiske granitmonument har tekst og bronzerelief udført af billedhugger Elias Ølsgaard (1873-1954) fra Århus. Mindestenen blev indviet ved et kirkeligt møde den 28. juli 1912.

Forfatter: Teresa Nielsen, museumsleder, Vejen Kunstmuseum